RNDr. Karel Pavelka


Kontakt

RNDr. Karel Pavelka
kurátor-zoolog
Odborné a popularizační oddělení

Tel: 734 236 279
Email:

Adresa pracoviště

Muzeum regionu Valašsko, muzeum ve Valašském Meziříčí
Zámecká 3
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika

Tel: +420 734 236 279
Email:

GPS (lat,lon): 49.47843,17.9683625

Publikační činnost

Odborné publikace – výběr

Pavelka K., Brlík V., Ševčíková K., Praus L., Těšický M., Pikešová A., Vaník J., Chmel K., Koleček J., Vymazal M., Vojtěchovská E. & Bartoníček J. (2014): Odchytová akce Acrocephalus Poodří v roce 2014. Acrocephalus (Ostrava), 29, 2014: 22–27, bar. příloha I.

Pavelka K., Havránek J. & Dvorský M. (2014): Zimní výskyt kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) v horním a středním Pobečví. Acta Carp. Occ., 4, 2014: 192–211.

Pavelka K. & Kašpar T. (2013): Myšivka horská (Sicista betulina, Rodentia: Dipodidae) ve sběrech Muzea regionu Valašsko Vsetín z moravských Západních Karpat. Acta Muz. Beskid., 5, 2013: 105–119.

Korytář F. & Pavelka K. (2012): Hnízdní výskyt budníčka zeleného (Phylloscopus trochiloides) v moravské části Javorníků v roce 2010. Acrocephalus (Ostrava), 27, 2012: 98-100.

Pavelka K. (2012): Velikost rodin morčáka velkého (Mergus merganser) s nejmladšími mláďaty na severní Moravě a ve Slezsku. Acrocephalus (Ostrava), 27, 2012: 100-103.

Pavelka K. (2012): První zimní výskyt kopřivky obecné (Anas strepera) v horním a středním Pobečví. Acta Carp. Occ., 3, 2012: 128-130.

Pavelka K. & Pavelka J. (2012): Další pozorování budníčka zeleného (Phylloscopus trochiloides) v moravských Západních Karpatech. Acta Carp. Occ., 3, 2012: 131-134.

Pavelka K. & Koleček J. (2012): Nový nález židoviníku německého (Myricaria germanica) v korytě Bečvy. Acta Carp. Occ., 3, 2012: 114-116.

Pavelka K., Košťál J., Pospíšil J., Němečková I. a Krečmer P. (2011): Hnízdní populace ptáků vyjma pěvců na rybnících v CHKO Poodří v letech 2000 až 2011 (předběžné výsledky). Poodří, 3, 2011: 64 – 68, bar. příloha 90.

Krestová M., Pavelka K., Košťál J. (2011): Racek chechtavý v CHKO Poodří – minulost a budoucnost. Poodří, 3, 2011: 69 – 70.

Musil P., Macháček P., Musilová Z., Pavelka K. a Podhrázský M. (2011): Počet hnízdících párů kormorána velkého v České republice v roce 2011. Aythya, 4 (2011): 88 – 89.

Pavelka K. (2009): Ptačí tahy v Poodří, díl první: Jaro. Poodří, 2/2009: 4–9, barevná příloha II-IV.

Pavelka K. (2009): Ptačí tahy v Poodří, díl druhý: Podzim. Poodří, 4/2009: 64-78, barevná příloha II-IV.

Šuhaj J., Mandák M. & Pavelka K. (2006): Hnízdění břehule říční (Riparia riparia) v CHKO Poodří. Poodří, 3, 2006: 24-25.

Pavelka K. (2004): Početnost vybraných ptačích druhů v IBA Poodří (s. 124-125). In.: Málková, P. & D. Lacina, (eds.): Významná ptačí území v České republice. Česká společnost ornitologická Praha.

Pavelka K. (2004): Sledování avifauny a její změny v CHKO Poodří za desetiletí její existence. Vlast. Sborn. o. Nový Jičín, sv. 54-55: 46 – 51.

Pavelka K. (2004): Komentovaný seznam ptáků v Poodří. Vlast. Sborn. o. Nový Jičín, sv. 54-55: 52 – 68.

Pavelka K. (2003): Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) v Západních Beskydech a Javorníkách. Crex – Zpravodaj jihomoravské pobočky ČSO, 21(2003): 39-46.

Pavelka K. (2000): Comparison of breeding bird communities in the Bartošovické rybníky ponds (Poodří floodplain) in years 1982-86 and 1992-97. Sylvia, 36, Supl.: 59.

Pavelka K. & J. Košťál (2000): Water and wetland birds on fishponds with different carp fishstocks in the Poodří floodplain, 1993-98. Sylvia, 36, Supl.: 17.

Pavelka K., Košťál J. & J. Pospíšil (2000): Avifauna na rybnících a řece Odře v IBA-CHKO Poodří v letech 1992-98 a činnost patronátní skupiny v letech 1995-98. Pp. 65-92. In: Málková P. & J. Jandová (eds.), 2000: Významná ptačí území na konci tisíciletí. Sborník příspěvků ze semináře IBA, 19.-20.11.1999 v Mikulově. – Česká společnost ornitologická, Praha.

Pavelka K. (2000): Poodří. In: Musil, P. (ed.): Aktuální problémy ochrany ptáků a jejich prostředí v České republice. Sylvia, 36 (1): 21-25.

Pavelka K. (1999): Hnízdní avifauna CHKO-IBA Poodří.pp. 98-101. In: Neuschlová Š. (ed.): Poodří. Současné výsledky výzkumu v chráněné krajinné oblasti Poodří. Společnost přátel Poodří v Ostravě, Ostrava 116 pp.

Literák I., Honza M. & K. Pavelka (1996): Postbreeding Migration of the Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus in the Northeastern Part of the Czech republic. Die Vogelwarte, 38, 1995: 100-105.

Pavelka, J., Pavelka, K. & M. Dvorský (1995): Početnost populací hnízdní avifauny v okrese Vsetín. Zprav. Okr.vlast.muz. ve Vsetíně, květen 1995: 36-38.

Pavelka K., Foral M., & J. Košťál (1995): Aktivity v ochraně a sledování avifauny Poodří v rámci programu IBA v letech 1992-94. Pp. 45-54. In: Hora J., Plesník J. & Jandová J. (eds.): Významná ptačí území v České republice. Sborník referátů, Kostelec nad Černými lesy, 7.-8.4.1995, pp. 98.

Pavelka K., Kašinský J. & M. Foral (1992): Vliv zemědělství a rybářství na ptačí faunu CHKO Poodří. Sborník Významná ptačí území v České a Slovenské republice, Třeboň 1992: 86-90.

Pavelka K. (1991): Výskyt vzácných a ohrožených druhů obratlovců (Vertebrata) ve státní přírodní rezervaci Čertův mlýn – Kněhyně a v jejím blízkém okolí. Zprav. Okr. vlast. muz., 1991: 9-14.

Pavelka J., Maceček M. & K. Pavelka (1991): Hnízdní avifauna v jedlobukovém pralese Razula v letech 1978-1982. Zprav. Okr. vlast. muz., 1991: 39-42.

Pavelka J. & K. Pavelka (1990): The bird communities in Abieto-Fagetum virgin forests (Western Carpathians), pp. 291-293. In: Šťastný, K. & V. Bejček (eds.): Bird Census and Atlas Studies. Proc. XI th Int. Conf. On Bird Census and Atlas Work, Prague.

Pavelka K. (1989): Breeding bird communities in three types of primeval forest (Western Carpathians) . Pp. 287-290. In: Šťastný, K. & Bejček, V. eds: Bird Census and Atlas Studies. Proc. XI th Int. Conf. on Bird Census and Atlas Work, Prague.

Pavelka K. (1987): Ornitocenózy vybraných přirozených lesů Moravskoslezských Beskyd. Závěrečná práce postgr. studia, ÚAEE VŠZ Praha v Kostelci nad Černými lesy: 53 s., 17 tab., 5 obr., 5 foto.

Hudeček J. & K. Pavelka (1986): Dodatek ke hnízdění bukače velkého - Botaurus stellaris – v Moravské bráně. Vlast. Sb. okr. Nový Jičín, sv. 37: 72.

Hudeček J. & K. Pavelka (1983): Hnízdění bukače velkého (Botaurus stellaris) v Moravské bráně. Vlast. Sb. okr. Nový Jičín, sv. 32: 64-66. Kapitoly v monografiích

Kapitoly v monografiích

Pavelka K. (2014): Jan Pavelka a ptactvo Velkých Karlovic. 5-23 pp. In: J. a K. Pavelkovi, Gerát R., Velička J. (2014): Z fauny Horního Vsacka a Kysuc. Edice Soláň, 64 pp. Sdružení pro rozvoj Soláně.

Pavelka K. (2012): Živočichové Soláně a okolí. Pp.69-82. In: Malina D. (ed): Kulturní dědictví Soláně a jeho okolí. Historie-Příroda-Kultura-Život. Sdružení pro rozvoj Soláně, 300 pp.

Pavelka K. (2011): Příroda Újezda a okolí. Pp. 9-27, bar. příloha 3 pp. In: Chmela T. et al. (2011): Obec Újezd, 750 let dějin, 1261-2011. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 312 pp. a 24 pp. bar. příloha

Pavelka K. (2002): Zvířena, pp. 81-101. In: Nekuda V. a kol.: Vlastivěda moravská, 68. svazek topogr. řady Okres Vsetín-Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko; 101. Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Okresní úřad Vsetín.

Pavelka K., Kočárek P. & Sovíková L. (2002): 20. Poodří (pp. 1-4). In: Hora J., Marhoul P. & T. Urban (2002): Natura 2000 v České republice: Návrh ptačích oblastí. Česká společnost ornitologická ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Správou chráněných krajinných oblastí ČR, 1-266.

Pavelka K. (2001): Obojživelníci (Amphibia), Plazi (Reptilia), Savci (Mammalia)-mimo letouny (Chiroptera) a velké šelmy, podíl na kapitole ptáci (Aves). pp. 207-211, 211-212, 250-251, 255-256, 261-265. In: Pavelka J., Trezner J. (eds.): Příroda Valašska (okres Vsetín). Český svaz ochránců přírody (Vsetín).

Pavelka K. (2000): Mapování ptačích biondikátorů na Odře v CHKO Poodří. (pp.4-45 a 51-52 a 62, maps B7) In: Rast, G., Obrdlík, P., Niezňanski, P. (2000): Atlas niv Odry. Atlas obszarów zalevowych Odry. Oder-Auen-Atlas. WWW Deutschland, 103 pp. a 61 map.

Popularizační publikace – výběr mimo krátké příspěvky

Pavelka K. (2012): Bečva – fenomén krajiny i linie života. Valašsko, vlast- revue, 2012, č. 1: 4-6.

Pavelka K. (2012): Žijí s námi….(Zvířata v lidských sídlech). Část I.- Ptáci. Valašsko, vlast- revue, 2012, č. 2: 13-16.

Pavelka K. (2004): Data z historie Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně. Valašsko-vlast. revue, 2004, č. 1: 28-30.

Pavelka K. (2004): Příroda v muzeu. Historie a současnost muzejní dokumentace přírody Valašska. Valašsko-vlast. revue, 2004, č. 2: 32-35.

Pavelka J. & K. Pavelka (2003, 2004): Ochrana přírody I.-II. Valašsko-vlast. revue, 2003, č. 2: 18-20, 2004, č. 17-18

Pavelka K. (2001): Medvěd hnědý-mýty a skutečnost. Valašsko-vlast. revue, 2001, č. 2: 31-34.

Pavelka K. (1999, 2000): Beskydské pralesy I-IV. Valašsko-vlast. revue, 1999,č. 1: 22-23, č. 2: 34-37; 2000 , č.3: 47-49.

Pavelka K. (1998): Zachráníme typickou valašskou krajinu ? Hodnoty extenzívní zemědělské krajiny z pohledu přírodovědce. Valašsko-vlast. revue, 1998, č. 1: 26-27.

Pavelka K. (1995): Výskyt slípky zelenohohé (Gallinula chloropus/L./) v horním a středním Pobečví v období 1974-1994. Zprav. Okr. vlast. muz., 1995: 1-4.

Pavelka K. (1995): Ferdinand Hradil a jeho sbírka ptáků – ke 125. výročí narození sběratele. Zprav. Okr. vlast. muz., 1995: 42-44.

Pavelka K. (1993): Ornitologické zajímavosti z avifauny Hostýnských vrchů. Zprav. Okr. vlast. muz., 1993: 31-41.

Pavelka K. (1989): Vlivy současných způsobů hospodaření v lesnictví a zemědělství na výskyt některých zástupců obratlovců (Vertebrata). Zprav. Okr. vlast. muz., 1989: 2-12.