Úvod / Objekty / Zámek a park v Lešné u Valašského Meziříčí / Historie

Historie

Historie zámku

Lešenský zámek nedaleko Valašského Meziříčí byl sídlem rodové větve hrabat Kinských, kteří se zasloužili o jeho současnou podobu. Dnes mu atraktivitu dodávají nejen nově zrekonstruované historické interiéry, ale i anglický park se vzácnými dřevinami.

Počátky lešenského zámku spadají do poloviny 14. století. Poprvé se svobodný statek Lešná uvádí v zemských deskách roku 1355. V první polovině 15. století k němu náležely sousední vsi Perná, Vysoká, Lhotka a v poslední třetině 16. století přibyly ještě Příluky. V držení Lešné se vystřídala řada rodů, např. Pražmové z Bílkova (1481–1628), Podstatští z Prusinovic (1684–1740), Beesové z Chrostiny (1793–1865) a poslední šlechtičtí majitelé Kinští z Vchynic a Tetova (1888–1945).


Ve středověku sídlili zdejší vladykové na tvrzi obklopené vodním příkopem (písemně doložené k roku 1415) a na přelomu 16. a 17. století přestavěné na pozdně renesanční čtyřkřídlý jedno-patrový zámek s arkádovým nádvořím. K dalším stavebním úpravám došlo ve druhé čtvrtině 18. století za Rudolfa Podstatského z Prusinovic, který sídlo zvelebil v barokním stylu. Změn doznalo členění interiéru: panstvo mělo k užívání 13 místností v prvním patře a barokní okázalost se projevila v nové reprezentativní části, takzvaném piano nobile. Později došlo k podstatným terénním úpravám. Byly strženy hospodářské budovy a na jejich místě byly počátkem 19. století položeny základy dnešního parku.


Dílo dokončili až Kinští, kteří objektu vtiskli klasicizující ráz s romantizujícími novogotickými detaily. Sídlili zde až do konce druhé světové války, kdy jim byl zámek na základě Benešových dekretů zkonfiskován.


Od roku 1948 zde sídlila téměř třicet let mateřská a měšťanská škola. V roce 1975 získalo památkově chráněný zámek spolu s parkem do své správy Okresní vlastivědné muzeum Vsetín, dnešní Muzeum regionu Valašsko.


Zchátralý stav objektu a neutěšená situace parku si vyžádaly rozsáhlé rekonstrukční práce. Muzeum nechalo od roku 1983 provést statické zabezpečení budovy, osazení původních dřevěných a zborcených stropů, opravení střechy a fasády. Od roku 1997 má zámek novou fasádu a obnovena byla i střecha. Konečně byla úspěšně završena i rekonstrukce vnitřních prostor a od listopadu 2011 je zámek zpřístupněn veřejnosti jako památkový objekt s částečně původním zámeckým vybavením a dalšími zajímavými muzejními expozicemi.

Lešná-histor-2 Lešná-histor-3
Lešná-histor-5 Lešná-histor-4

Historie zámeckého parku

Anglický přírodně krajinářský park obklopující zámek v Lešné vznikl pod vlivem dobového romantického cítění v polovině 19. století. Už před jeho zřízením se jižně od hospodářského dvora rozkládala okrasná zámecká zahrada užitkového rázu, na jejímž půdorysu byly vysázeny tehdejším majitelem Jiřím Beesem nejstarší dřeviny domácího původu (např. jasan, habr, lípa) doplněné cizími listnáči (jerlín, dřezovec) a jehličnany (douglasky, modříny a tsugy kanadské).


O další rozkvět zámeckého parku se v 80. a 90. letech 19. století zasloužili noví majitelé panství, císařský komoří August hrabě Kinský a jeho syn Filip. Byla zde vysazena řada introdukovaných dřevin (např. turecké lísky, cypřišky, katalpa, břestovec, liliovník, pterokarye, nahovětvec...). Kinští udržovali park i zámek na velmi dobré úrovni a celý areál byl neustále vylepšován: byla zvelebena nedaleká obora se zvěří, založena ovocná školka a postaveny tři skleníky. Zavedení nového vodovodu (1894) umožnilo vystavění kulatého bazénu s vodotryskem před zahradním průčelím zámku. V meziválečném období vznikl vykácením vzrostlých dřevin průhled přes alej na oboru se zvěří, osázený rododendrony a azalkami. V roce 1925 byly založeny dva rybníčky a bažantnice a ke zvýšení exkluzivity přispělo zbudování tenisového kurtu a kuželny.


Konfiskace majetku hraběcího rodu Kinských v roce 1945 vedla k postupné devastaci areálu. Nastal jeho úpadek trvající až do začátku 70. let 20. století. Do parku byl volný přístup, nebyla prováděna pravidelná péče o dřeviny, nebyly vysazovány nové keře a stromy, park zarostl náletovými dřevinami. Místní JZD dokonce v parku zřídilo silážní jámu. Celé toto bezvládí mělo nesporný vliv i na zdravotní stav dřevin v parku. Mnohé stromy uschly a bylo nutno je vykácet. Velké množství náletových dřevin potlačovalo růst dřevin kultivovaných, nedostatečnou údržbou uhynulo mnoho stromů.


V roce 1975 přešel park pod správu Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně, které zahájilo od roku 1985 jeho cílenou regeneraci. Zaměřena byla na pěstební opatření, proběhla sanace starých dřevin, výsadba nových, oprava oplocení a zdi ohraničující park a také likvidace černých skládek. Byla zrušena kašna, která neplnila od roku 1975 svou funkci. K velké rekonstrukci a revitalizaci parku došlo až se získáním dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na konci prvního desetiletí 21. století. Byly realizovány asanace dlouholetého dřevinného náletu a především množství nových výsadeb. Za dobu rekonstrukce bylo vykáceno 894 stromů (nad průměr 10 cm) a vysazeno 2 354 kusů nových dřevin. Celkové náklady na rekonstrukci parku za dobu správy muzea činí téměř 6 miliónů Kč.


Dlouholetá péče a starost o celý objekt byla zakončena slavnostním otevřením parku veřejnosti dne 1. 10. 2000. Symbolické přestřižení pásky provedly osoby nejpovolanější, pan Christian Kinsky z Heidenreichsteinu a jeho sestra Elisabeth Kinsky, zástupci rodu Kinských z Vchynic a Tetova, který byl posledním šlechtickým vlastníkem a zvelebitelem tohoto krásného parku.Kontakt

Zámek a park v Lešné
Lešná 1
756 41 Lešná u Valašského Meziříčí
Česká republika

Tel: +420 734 420 009
Email:

GPS (lat,lon): 49.519689,17.92973

Vstupné

Rozsah prohlídky Dospělí Studenti, důchodci Děti
6-15, ZTP
Celý zámek 80 Kč 50 Kč 40 Kč
Zámecký areál 10 Kč 10 Kč 5 Kč
Krátkodobé výstavy 30 Kč 25 Kč 15 Kč
Komentovaná prohlídka parku 30 Kč 20 Kč 15 Kč

Ceník zámek a park Lešná
Návštěvní řád zámku Lešná

Možnosti parkování pro návštěvníky zámku a parku

Otevírací doba

zámecký parkzámek
Pondělí8–17zavřeno
Úterý8–179–16
Středa8–179–16
Čtvrtek8–179–16
Pátek8–179–16
Sobota8–179–17
Neděle8–179–17

Sobotní prohlídky zámku mohou být omezeny z důvodu konání svatebních obřadů. V době omezení bude přístupné pouze 1. NP (krátkodobé výstavy) a park. Konkrétní termíny a časy omezení najdete na úvodní stránce.