Veřejná zakázka - PD - Vsetín etapa II


< >


3.červen 2019


Zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - zámek Vsetín - stavební úpravy etapa II."

Předmětem veřejné zakázky je zpracování a dodání projektové dokumentace pro společné povolení (územní rozhodnutí + stavební povolení) v podrobnostech pro provádění stavby, inženýrskou činnost pro společné povolení, stavební povolení a následný autorský dozor.

Realizace projektových činností bude členěna do 6 samostatných stavebních částí:

stavební část 1 - oprava vstupů (hlavní a boční vstup do zámku Vsetín),

stavební část 2 - oprava vnější fasády zámku Vsetín a s tím spojená výměna klempířských prvků fasády vč. okapových systémů a rekonstrukce hromosvodové soustavy,

stavební část 3 - oprava zámecké zdi (omítky, koruny) a návrh drenážního systému,

stavební část 4 - výstavba nového výtahu v atriu zámku Vsetín,

stavební část 5 - doplnění evakuačně zhášecího systému ve věži zámku Vsetín,

stavební část 6 - oprava, výměna a doplnění dveří ve vybraných prostorách zámku Vsetín.

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky

Přílohy výzvy a zadávací dokumentace

Oprava přílohy výzvy a zadávací dokumentace *

* Příloha č. 6 obsahovala rozdílnou informaci oproti zadávací dokumentaci/výzvě. Informace nemá vliv na termín doručení nabídek. Místo "seznam významných služeb poskytnutých v posledních 3 letech" je opraveno na "seznam významných služeb poskytnutých v posledních 5 letech".

Zpracovanou veřejnou zakázku dle podmínek výzvy doručte nejpozději do 14. 6. 2019 do 10:00 do sídla muzea regionu valašsko na zámek Vsetín (Horní náměstí 2, Vsetín 755 01).

Zadavatel umožňuje prohlídku místa budoucího plnění, která se uskuteční dne 10. 6. 2019 v 14:00 a sraz zástupců dodavatelů je před zámkem Vsetín, Horní náměstí 2, Vsetín 755 01. Kontaktní osobou pro prohlídku místa plnění je Ing. Jan Marek, vedoucí provozního oddělení, e-mail: marek@muzeumvalassko.cz, telefon: 604 604 872. Zadavatel doporučuje, v případě, že se dodavatelé hodlají prohlídky místa plnění zúčastnit, aby svou účast předem oznámili shora uvedené kontaktní osobě.

Veřejná zakázka je aktivní