Veřejná zakázka - PD - rozvoj hvězdárny Vsetín


< >


3.červen 2019


Zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci "Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace – rozvoj areálu hvězdárny Vsetín"

Předmětem veřejné zakázky je zpracování a dodání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provedení stavby, dále inženýrskou činnost pro uvedené stupně projektové dokumentace a následný autorský dozor.

Projekční práce spočívají hlavně v úkonech: - zbudování planetária, přednáškové místnosti a provozních místností nad budovou mechanické dílny, - oprava stolařské dílny (skladovací prostory), - opěrné zdi, parkovací místa, přístupové trasy, oprava oplocení a vstupu, - terénní a sadové úpravy, - kanalizační přípojka, přečerpávací kanalizační systém, atd.

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky

Přílohy výzvy a zadávací dokumentace

Zpracovanou veřejnou zakázku dle podmínek výzvy doručte nejpozději do 18. 6. 2019 do 10:00 do sídla muzea regionu valašsko na zámek Vsetín (Horní náměstí 2, Vsetín 755 01).

Zadavatel umožňuje prohlídku místa budoucího plnění, která se uskuteční dne 11. 6. 2019 v 10:00 a sraz zástupců dodavatelů je před hvězdárnou Vsetín, Jabloňová 231, Vsetín 755 01. Kontaktní osobou pro prohlídku místa plnění je Ing. Jan Marek, vedoucí provozního oddělení, e-mail: marek@muzeumvalassko.cz, telefon: 604 604 872. Zadavatel doporučuje, v případě, že se dodavatelé hodlají prohlídky místa plnění zúčastnit, aby svou účast předem oznámili shora uvedené kontaktní osobě.

Veřejná zakázka je aktivní