Úvod / Publikace / Zásady pro vydávání časopisu Valašsko, vlastivědná revue

Zásady pro vydávání časopisu Valašsko, vlastivědná revue


Článek 1

Úvodní ustanovení

(1) Zásady upravují vydávání časopisu Valašsko, vlastivědná revue (dále jen "časopis") zejména z hlediska:

a) tematického zaměření a obsahové náplně časopisu

b) přípravy a distribuce jednotlivých vydání časopisu

(2) Zásady jsou závazné pro vydavatele časopisu a pro všechny další autory z řad veřejnosti.


Článek 2

Základní ustanovení

(1) Vydavatelem časopisu je Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace se sídlem: Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín (dále jen MRV)

(2) Časopis je registrován u Českého národního střediska ISSN – Czech ISSN National Centre (Národní technická knihovna), dne 22.10.1998, pod přiděleným mezinárodním standardním číslem seriálových publikací ISSN 1212-3382, MK ČR E 13226

(3) Vydávání časopisu řídí redakční rada (čl. 5).

(4) Časopis je periodikem revuálního charakteru, vychází dvakrát ročně ve formátu A4. Časopis je distribuován bezplatně do organizací podle zákona č.46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nabízen k prodeji ve vybraných muzejních institucích, knihkupectvích a informačních centrech.


Článek 3

Tematické zaměření a obsah časopisu

(1) Časopis uveřejňuje populárně-naučné příspěvky oborů historie, umělecké historie, etnografie, přírodních věd a významných aktualit současného kulturního života regionu Valašska a sousedících území. Dále uvádí personálie, literární recenze, ukázky místního dialektu. Představuje zajímavosti z folklorního života a lidové řemeslné tvorby. Významnou součástí obsahu je prezentace muzejních sbírek, činnosti muzea (výstavní, expoziční či edukační) a výsledků odborných výzkumů muzejních pracovníků.

(2) Příspěvky uveřejněné v časopise nejsou honorovány. Rukopisy a nevyžádané dokumentační přílohy se nevracejí.

(3) Pro zveřejňování příspěvků byla redakční radou stanovena závazná pravidla – Pokyny pro autory (viz Příloha č. 1).


Článek 4

Tematické zaměření a obsah časopisuSponzorské dary

(1) Vydavateli je umožněno přijímat sponzorské dary usnadňující vydávání časopisu. Informace o sponzorech (jméno, logo) jsou v časopise zveřejňovány v tiráži na 1. straně.


Článek 5

Redakční rada časopisu

(1) Redakční rada časopisu je jmenována a schválena vydavatelem (Příloha č. 2).

(2) Zástupce vydavatele jmenuje výkonného redaktora, který svolává a řídí redakční radu a je za její činnost odpovědný. Redakční rada se schází na základě pozvánky v sídle vydavatele či na jiném určeném místě dvakrát ročně před vydáním každého čísla časopisu.

(3) Redakční rada:

a) odborně garantuje vydávání časopisu

b) schvaluje tematické zaměření a grafickou úpravu časopisu

c) předkládá vydavateli návrh na jmenování výkonného a technického redaktora časopisu

d) schvaluje aktuální obsah jednotlivých čísel časopisu

e) projednává redakční poštu, stížnosti, podněty a návrhy čtenářů ve věci obsahu a grafické úpravy časopisu

f) stanovuje termíny uzávěrek a vydávání časopisu

(g) rozhoduje na základě nadpoloviční většiny hlasů

(h) jednotliví členové redakční rady obdrží zdarma 1 výtisk časopisu


Článek 6

Výkonný redaktor

(1) Výkonného redaktora navrhne vydavateli ke jmenování redakční rada.

(2) Výkonný redaktor vedle povinností vyplývajících z obecně platných předpisů zajišťuje následující úkony:

a) zpracovává příspěvky do konečné podoby pro tisk a předkládá je ke schválení redakční radě

b) odpovídá za bezchybné zpracování příspěvků a za shodu zveřejněných příspěvků s jejich předlohami

c) ve spolupráci s ostatními členy redakční rady zajišťuje náplň pravidelných rubrik

d) odpovídá za včasné předání podkladů k sazbě a do tisku

e) vyhotovuje zápis z jednání redakční rady

f) spolupracuje na přípravě časopisu s technickým redaktorem, jazykovým korektorem a sazečem

g) archivuje použité i nepoužité rukopisy a dokumentaci každého vydání časopisu v MRV

h) archivuje elektronickou verzi časopisu, zodpovídá za obsah a aktuálnost webové stránky časopisu na webových stránkách vydavatele http://www.muzeumvalassko.cz/publikace/valassko-vlastivedna-revue/


Článek 7

Příprava vydání časopisu

(1) Příspěvky určené ke zveřejnění v časopisu shromažďuje výkonný redaktor (jméno, adresa, telefonní a e-mailový kontakt uvedeny v tiráži časopisu a webových stránkách časopisu)

(2) Do tisku se přijímají práce originální, dosud neuveřejněné, v jiném případě je nutný předchozí souhlas redakční rady. O zveřejnění příspěvků rozhoduje redakční rada. Za věcný obsah a odbornost příspěvku odpovídá autor. Redakční rada může příspěvky v případě potřeby krátit a provádět pravopisné korektury textu (korektury se provádějí podle ČSN 880 410).

(3) Zveřejněny jsou příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky jednotlivých vydání časopisu. Pokud jejich rozsah přesahuje možnosti daného vydání, navrhne odpovědný redaktor podle stanovených priorit výběr příspěvků ke zveřejnění.

(4) Pokud si to autoři vyžádají, dostanou své práce ke korektuře v náhledu sazby. Příspěvky nejsou honorovány, autor v případě přijetí poskytuje vydavateli práva k publikaci příspěvku v tištěné, příp. elektronické podobě. Autoři prací obdrží za autorský příspěvek 1 výtisk časopisu.


Článek 8

Financování

(1) Úhradu nákladů na vydávání časopisu, zejména nákladů na tisk a distribuci povinných a autorských výtisků, zajišťuje vydavatel.

(2) Sponzorské dary usnadňující vydávání časopisu jsou příjmem vydavatele, který sponzorský dar vyjednal a přispívají k udržení časopisu a jeho vyšší kvalitě.


Článek 9

Závěrečné ustanovení

(1) Tyto zásady byly schváleny zástupcem MRV dne 11. 11. 2013.