Úvod / Publikace / Pokyny pro přispěvatele

Pokyny pro přispěvatele


Vážení přispěvatelé muzejního časopisu Valašsko, vlastivědná revue,

děkujeme Vám za přízeň, jakou věnujete našemu muzejnímu časopisu, i za příspěvky, které poskytujete redakční radě ke zveřejnění. Rádi bychom přípravu každého nového vydání časopisu zkvalitnili k oboustranné spokojenosti přispěvatele a vydavatele. Věnujte tedy, prosím, pozornost následujícím pokynům pro autorské příspěvky:

a) Za příspěvky uveřejňované v časopise „Valašsko, vlastivědná revue“ není vydavatelem poskytován autorský honorář. Autor příspěvku má nárok na 1 autorský výtisk; autoři fotografií na elektronickou verzi časopisu v pdf; spolupracující organizace a subjekty za poskytnutí obrazových materiálů a dokumentů z veřejných či soukromých archivů po dohodě 1 a více výtisku nebo elektronickou verzi časopisu v pdf.

b) Autor příspěvku podpisem Nakladatelské licenční smlouvy poskytne bezplatně vydavateli výhradní licenci užít rukopis článku k publikování v určeném čísle časopisu (a zároveň dává svolení k jeho zveřejnění v elektronické verzi na muzejním webu či na sociálních sítí, kde bude k dispozici k volnému stažení).

c) Redakční rada si vyhrazuje právo zasáhnout do textu v rámci korektur, zejména krátit příspěvek, vyžadují-li to aktuální technické podmínky připravovaného časopisu. Eventuálně si vyhrazuje právo příspěvek odmítnout nebo odsunout na pozdější termín vydání, a to z jakýchkoliv odborných či technických důvodů.

d) Rozsah textu by neměl převýšit 10 normostran. Ve výjimečných případech je možné příspěvek konzultovat s výkonným redaktorem, překročit jeho délku či příspěvek vydat po částech.

e) Texty všech příspěvků včetně všech příloh odevzdávejte v elektronické podobě, zpracované v některém ze standardních textových editorů (nejlépe MS Word, typ písma Times New Roman, velikost písma 12 bodů, řádkování 1,5 mezery). Jednotlivé odstavce pouze odentrujte, zarovnávejte text pouze vlevo. Grafická úprava je záležitostí vlastní sazby.

f) Přílohy se předávají buď v elektronické podobě (e-mailem) nebo umístěné na vhodném nosiči dat, např. CD ROM. Obrazové přílohy musí být odevzdány v tiskové podobě (černobílé obrázky v rozlišení alespoň 600 dpi, obrázky barevné a v odstínech šedi v rozlišení min. 300 dpi), a to ve formátu jpg. V případě tabulek a grafů použijte MS Excel. Přílohy je nutno řádně označit: fotografie, mapy a grafy jsou číslovány jako obrázky (obr. 1, obr. 2 atd.), tabulky jsou číslovány samostatně (tab. 1); opatřit popisky a u všech obrazových příloh musí být uveden jejich zdroj, jméno autora obrazové přílohy, jedná-li se o dílo autorské. (Ošetření případných autorských práv k daným vyobrazením je povinností autorů příspěvků.)

g) Na začátku populárně-naučného příspěvku (s poznámkovým aparátem a odkazem na literaturu a prameny) uveďte anotaci článku (max. 1500 znaků) a klíčová slova (pro zařazení článku do tematického rejstříku) a na konci článku své jméno a příjmení i s tituly a korespondenční adresu pracoviště či bydliště (e-mailovou i klasickou kvůli zaslání autorského příspěvku).

h) Seznam použité literatury a pramenů se uvádí na konci příspěvku. Jsou-li jednotlivé položky tohoto seznamu číslovány (není podmínkou), pak jsou jednotlivá pořadová čísla uváděna také v hranatých závorkách [1].

ch) Povinný poznámkový aparát vytvářejte pomocí funkce Poznámka pod čarou (Vysvětlivky / Konec dokumentu) v MS Word (typ písma Times New Roman, velikost písma 11, text zarovnaný pouze vlevo, bez odsazení, nedělená slova, řádek neukončen klávesou „Enter“). Každá poznámka začíná velkým písmenem a končí tečkou.

i) Pro citace z pramenů a literatury dbejte na jednotnou citační normu dle ISO 690 a ISO 690-2 a používejte následujících schématu bibliografické citace:

Vzor 1, formátování, citace z literatury aj.
Vzor 2, citace z pramenů
Vzor 3, formátování rozhovoru, popisky u foto

Pro citaci z monografie:
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název. Místo vydání: rok vydání, citovaná strana.

Pro citaci článku ve sborníku:
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku. In: Název sborníku, Editor (Ed.), Místo vydání: rok vydání, citovaná strana.

Pro citaci článku v periodiku:
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku. Název časopisu ročník, rok vydání, číslo, citovaná strana.

Pro citaci archivního pramene:
Archiv (při první citaci celý název, při další pouze zkratka), Název fondu, číslo ukládací jednotky, inventární číslo (pokud takové existuje), signatura (pokud taková existuje), co nejbližší specifikace dokumentu.

Pro citaci webového zdroje:
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název dokumentu. Dostupný z WWW: [cit. rrrr-mm-dd].

j) Dodržujete, prosím, následující typografická pravidla:
- po čárce a tečce používejte vždy mezeru
- rozlišujte mezi spojovníkem (-) a rozdělovníkem (–)
- kalendářní data pište ve formátu
- u obrazové přílohy používejte popisek v daném formátu: Popis tučně (na konci s tečkou, je-li to věta) (kurzívou odkaz na archiv, fotografa netučně, bez tečky, vložit do závorky)

k) Termín odevzdání písemných příspěvků je stanoven na 1. 3. a 1. 10. Hotové příspěvky zasílejte na adresu výkonného redaktora.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaše příspěvky a další spolupráci.