Úvod / Publikace / Acta Carpathica Occidentalis / Acta Carpathica Occidentalis 2011

Acta Carpathica Occidentalis 2011

OBSAH ČÍSLA 2011 KE STAŽENÍ - CONTENTS 2011 TO DOWNLOAD

ČLÁNKY – ARTICLES
BÁRTOVÁ Eva & VAŠUT Radim J.: Rozšíření vrby lýkovcové (Salix daphnoides Vill.) na východní Moravě a ve Slezsku 3-10

ONDROVÁ Vlasta, NOVOTNÝ Ivan, HÁJEK Michal, FUK SOVÁ Jitka, FAJMO N Karel & HETTENBERGEROVÁ Eva: Mechorosty a cévnaté rostliny mokřadní lokality Kolo na Předních loukách v Bílých Karpatech 11-22

ORLOVÁ Bohdana & TKÁČIKOVÁ Jana: Flóra na vybraných lokalitách západně od Valašského Meziříčí 23-40

POPELÁŘOVÁ Marie, KOUTECKÝ Petr & KRUPA Martin: Šafrán karpatský (Crocus heuffelianus Herbert) na východní Moravě 41-50

ROP Otakar, Mlček Jiří & POSOLDA Martin: Antintioxidaní vlastnosti krajových odrůd jabloní z regionu Bílých Karpat 51-55

GOTTWALD Albert, UŘIČÁŘ Jan, BĚLÍN Vladimír, ELSNER Vladimír & KOPEČEK František: Motýli Bílých a Bielych Karpat - 1. doplněk 56-71

ROHÁČOVÁ Magdaléna: Ploštice (Heteroptera) pasínku Losový v Huslenkách (Vsetínské vrchy) 72-77

KRÁTKÁ SDĚLENÍ – SHORT NOTES
TKÁČIKOVÁ Jana, DANČÁK Martin & KAŠPAR Tomáš: Divizna brunátná Verbascum phoeniceum L. (Scrophulariaceae) na Vsetínsku (Česká republika) 79-80

KONVIČKA Ondřej & ČAGÁNEK Jan: Nové nálezy Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787)(Coleoptera: Rhysodidae) na Moravě (Česká republika) 81-82

SPITZER Lukáš, KAŠPAR Tomáš & PITTNER Radim: Nové nálezy roháče obecného (Lucanus cervus) a páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) na Valašsku (Česká republika) 83-85

MIKEŠ Václav: Nálezy plcha lesního Dryomys nitedula (Rodentia: Gliridae) ve vrcholových partiích masivu Radhošt (Moravskoslezské Beskydy) 86-87

AKTUALITY A PERSONÁLIE – CURRENTS NEWS AND PERSONALS
DANČÁK Martin & TKÁČIKOVÁ Jana: Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2011 88-89

TREZNER Jiří & SPITZER Lukáš: Příroda Valašska na webu - aktualizace v roce 2011 90