Úvod / Muzeum regionu Valašsko

Muzeum regionu Valašsko


Muzeum regionu Valašsko vzniklo v roce 1964 sloučením Muzea ve Valašském Meziříčí (předchůdce muzea – Musejní společnost ve Valašském Meziříčí byla založena již v roce 1884), Muzea ve Vsetíně (založeno 1924) a Muzea v Kelči. Zřizovatelem byl do roku 2003 Okresní úřad Vsetín a od roku 2003 Zlínský kraj. Od roku 2005 je součástí Muzea regionu Valašsko také Hvězdárna Vsetín, která vznikla v roce 1950.


Zřizovací listina MRV s dodatky č.1 až č.12

Organizace je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 991

Střednědobá koncepce sbírek Muzea regionu Valašsko, p.o. na léta 2016–2020

Muzeum regionu Valašsko je řádným členem Lísky - o.s. pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji


Organizační struktura MRV


Odborné a popularizační oddělení

Oddělení zajišťuje zejména tyto činnosti:

 • Péči o sbírky muzejní povahy dle zákona č. 122/2000 Sb. v platném znění a Vyhlášky 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb. a dbá jejich rozšiřování vlastními sběry nebo nákupy.
 • Provádí vlastní vědecko výzkumnou a odbornou činnost dle dlouhodobých i ročních plánů činnosti.
 • Vytváří a prezentuje vlastní dlouhodobé expozice, krátkodobé výstavy nebo je zapůjčuje od jiných muzeí, dalších institucí a nevládních organizací, připravuje odborné podklady pro lektorské programy.
 • Vlastní poznatky s odborné a vědeckovýzkumné činnosti prezentuje na vědeckých konferencích a seminářích nebo je publikuje i v odborných časopisech, podílí se na přípravě a vydávání odborného časopisu Acta Carpathica Occidentalis.
 • Svoji odbornou činnost popularizuje také formou populárně naučnou ve vlastních tiskovinách muzea (vydává Valašsko – Vlastivědná revue), ve formě přednášek, exkurzí nebo elektronicky formou tiskových zpáv.
 • Region dokumentuje i dalšími neautentickými metodami (pozorování, zápisy, fytocenologické a ornitologické snímky) v rozsahu nutném pro budoucí zpracování výsledků – expozičně-výstavní, odborné či popularizační.
 • Organizaci a realizaci kulturních programů v návaznosti na odborné zaměření oddělení.
 • Provádí činnost v oblasti ekologické výchovy, vzdělání a osvěty samostatně nebo ve spolupráci s dalšími institucemi a nevládními organizacemi.
 • lektorská činnost
 • propagace muzea a marketing (rozesílání pozvánek a plakátů, vitríny atd.)
 • výtvarná propagace muzejních akcí, výtvarná příprava a realizace výstav a expozic
 • Odborné ošetřování, popř. restaurování sbírkových předmětů pro celou organizaci.

Oddělení zámek Lešná

Oddělení zajišťuje zejména tyto činnosti:

 • průvodcovskou činnost v expozicích a výstavách v zámku (po otevření zámku)
 • zajištění na všech akcích konaných v zámku a parku, vzdělávací činnost
 • vedení pokladny, vedení spisové agendy
 • propagace zámku a marketing (rozesílání pozvánek a plakátů, vitríny atd.)
 • údržba (zámek, park), domovnická služba, spolupráce na investicích
 • úklidové práce
 • spolupráce na instalaci výstav a expozic

Oddělení Hvězdárna Vsetín

Oddělení zajišťuje zejména tyto činnosti:

popularizaci poznatků z astronomie, kosmonautiky meteorologie a dalších přírodních věd formou:

 • pořádáním přednášek, multimediálních programů a besed zaměřených na doplňkové i mimoškolní vzdělávání mládeže a dospělých v rámci programů celoživotního vzdělávání
 • organizováním astronomických pozorování doplněných odborným výkladem
 • vedením astronomických kroužků dětí, mládeže i dospělých
 • publikováním poznatků v médiích
 • odborné programy
 • CCD fotometrii komet
 • sledování zákrytů hvězd tělesy Sluneční soustavy
 • vizuální pozorování činnosti významných meteorických rojů
 • sledování činnosti meteorických rojů pomocí pasivního radaru
 • sledování klimatologických jevů v regionu
 • sledování environmentálních rizik a extrémních projevů počasí
 • provoz a údržbu areálu hvězdárny ve spolupráci s pracovníky provozně-technického oddělení

Specifikace činnosti technických oddělení