Úvod / Projekty / Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí

Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí

logo ROP Dotační titul: Regionální operační program Střední Morava (ROP)
(prioritní osa 3 - Cestovní ruch, oblast podpory 3.2 - Veřejná infrastruktura a služby)
Investiční záměr projektu byl schválen RZK dne 11. 1. 2010, č. usnesení 0031/R01/10.
Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši 32.702.000 Kč včetně DPH.
Předpokládané datum otevření zámku pro veřejnost je 1. 11. 2011

Zámek v Lešné u Valašského Meziříčí je jednopatrová budova postklasicistního stylu, zasazená do rozsáhlého a svým způsobem unikátního zámeckého parku o rozloze přesahující 7 hektarů. V zámeckém parku se nachází více jak 1.300 většinou vzácných dřevin (řada z nich patří mezi dendrologicky unikátní exempláře) a některé stromy dosahují stáří přes 200 let.

Hlavním cílem projektu
je zvýšení atraktivnosti území prostřednictvím zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu na území mimo vysokou koncentraci infrastruktury a služeb. Předkládaný projekt stavební obnovy a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí řeší vnitřní stavební úpravy kulturní památky s cílem zvýšení atraktivity území Valašska pro cestovní ruch (omítky, podlahy, restaurátorské práce). Realizací projektu dojde ke stavebním úpravám a restaurátorským pracím celých vnitřních prostor zámku na úrovni I. NP a II. NP zámku, které povedou ke zpřístupnění zámku veřejnosti. Realizací projektu dojde k vytvoření vhodných podmínek pro instalaci 4 nových stálých zámeckých expozic.

Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu:
Renesanční zámek Kinských v obci Lešná vznikl přestavbou vodní tvrze v 16. století. Zámek je kulturní památkou zapsanou v Seznamu kulturních památek - evid. č. 31698/8-270 v roce 1958. Památkově hodnotný zámek s anglickým přírodně krajinářským parkem v obci Lešná u Valašského Meziříčí získal svůj klasicistní architektonický ráz ozvláštněný romantickými neogotickými prvky po přestavbě na přelomu 80. a 90. let 19. století. Původně zde stávala tvrz a poté pozdně renesanční stavba s arkádovým nádvořím, která byla stavebně upravena v polovině 18. století.

Do správy Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně přešel zámecký areál v roce 1975. Zchátralý stav objektu a neutěšená situace přilehlého parku si postupně vyžádaly rozsáhlé rekonstrukční práce, zahrnující např. statické zabezpečení budovy, osazení původních dřevěných stropů, opravu střechy a fasády, včetně výměny oken. Provedené nezbytné záchranné práce, stavební údržba a obnova objektu ovšem nebyly realizovány v rozsahu, který by umožnil objekt revitalizovat a zpřístupnit veřejnosti.

Muzeum regionu Valašsko eviduje v depozitáři přibližně 600 ks předmětů a původní mobiliář z reprezentačních sálů zámku v Lešné. Nákladem více než 650 tisíc Kč byly restaurovány 3 nástropní obrazy (olejomalby), vystavené v současné době v prostorách valašskomeziříčského zámku Kinských, kompletní původní dřevěné ostění dveří a oken v sále a na chodbách, včetně původní dřevěné knihovny. To vše je v současné době demontováno a uloženo v zámku. Po dokončení rekonstrukce a obnovy zámku bude vše opět nainstalováno do původních prostor zámku. Sály zámku mají velmi bohatou štukovou výzdobu a také troje vyřezávané a památkově chráněné dveře.

Vytvoření jedné společné atraktivity cestovního ruchu: Zámek Lešná a zámecký park je přínosným a smysluplným záměrem pro rozvoj celého regionu. Zámek leží na strategicky dostupném místě (přímo na Jantarové stezce, blízko dalších významných turistických atraktivit - např. Přírodní muzeum v Rožnově pod Radhoštěm, v blízkosti rychlostí komunikace).

Projekt zámku v Lešné má tyto hlavní konkurenční výhody podporující zdůvodnění významnosti a smysluplnosti projektu: - vytvoření nové atraktivity v oblasti CR (v území je velmi málo zámeckých expozic) - jedinečné a originální projetí tematického zaměření expozic zámku, - propojení expozic zámku s environmentální výchovou, - propojení interiérové prohlídky expozice s exteriérem přilehlého zámeckého parku, - dopad projektu na snížení nezaměstnanosti v regionu, - vytvoření plně bezbariérového přístupu do všech expozic zámku

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivnosti území prostřednictvím zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu na území mimo vysokou koncentraci infrastruktury a služeb. Podstatou celého projektu je kompletní rekonstrukce objektu zámku v Lešné u Valašského Meziříčí pro zpřístupnění této významné památky veřejnosti.

Realizací projektu dojde ke stavebním úpravám a restaurátorským pracím celých vnitřních prostor zámku na úrovni I. NP a II. NP zámku. Projekt naplňuje podporovanou aktivitu v rámci 17. výzvy ROP NUTS II Střední Morava. Projekt řeší stavební úpravy kulturní památky se záměrem jejího plného využití pro cestovní ruch.

V prostorách zámku dojde k těmto stavebním úpravám: omítnutí stěn, výměna podlah v přízemí, restaurování dřevěných podlah v ostatních prostorách zámku, kompletní rekonstrukce atria. V celém objektu je nutné vybudovat elektroinstalaci, topení, zavedení zabezpečovacího systému, rekonstrukce sociálního zařízení pro návštěvníky zámku a zámeckého parku. Dále dojde k instalaci plošiny pro zajištění bezbariérového přístupu pro návštěvníky zámku do jednotlivých expozic.

Do nově upravených zámeckých prostor bude umístěn původní zámecký mobiliář a další vybavení nutné pro provoz zámku. Náklady spojené s vybavením zámku nejsou zahrnuty do způsobilých výdajů projektu. Část výdajů bude hrazena v rámci projektu vytvoření Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko, financovaného v rámci OP ŽP, prioritní osa 7. Všechen zbývající potřebný mobiliář je zařazen do nezpůsobilých výdajů projektu. Součástí předkládaného projektu dojde k vytvoření vhodných podmínek pro instalaci 4 stálých expozic zámku. Další významnou aktivitou předkládaného projektu je vytvoření 5 nových pracovních míst pro zajištění bezproblémového a kvalitního fungování zámku v Lešné, jako nové atraktivity cestovního ruchu - (3,0 kum.úvazku).

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:
Předkládaný projekt je v souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava v plném rozsahu. Projekt naplňuje prioritní osu 3 - Cestovní ruch a oblast podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a služby. Realizací projektu dojde ke zvýšení ekonomické vyspělosti zlepšením konkurenceschopnosti regionu vytvořením nové atraktivity cestovního ruchu. Vytvořením nových pracovních míst dojde ke snížení nezaměstnanosti v regionu a tím ke zvýšení životní úrovně obyvatel regionu. Zlepšení atraktivnosti regionu soudržnosti pro účely cestovního ruchu bude realizací projektu naplněno zlepšením infrastruktury, služeb, informovanosti a propagace. Realizací projektu dojde přímou investicí k rekonstrukci vnitřní části zámku v Lešné a ke zpřístupnění této významné památky veřejnosti. Vytvořením nových a jedinečných expozic bude vytvořena unikátní platforma pro zvýšení informovanosti propojující památku s ochrannou přírody. Realizací projektu dojde také k vytvoření nové publikace o zámku a parku v rámci posílení managementu nově vznikajícího produktu. Realizace projektu zajistí zvýšení atraktivnosti turistické zóny Valašskomeziříčsko-Kelečsko, jako území mimo vysokou koncentrací infrastruktury a služeb. Tento cíl bude uskutečněn prostřednictvím stavebních úprav zámku v Lešné - kulturní památky.

V zámku budou vytvořeny a instalovány následující expozice:

1.expozice zámeckých komnat „ŽIVOT NA VENKOVSKÉM ŠLECHTICKÉM SÍDLE"

2.expozice dendrologicko-uměleckohistorická "KRÁSA DŘEVA V UMĚLECKÉ A V ŘEMESLNÉ TVORBĚ"

3.expozice dendrologicko-uměleckohistorická "ZÁMECKÝ PARK JAKO DÍLO ČLOVĚKA A PŘÍRODY"

4.expozice interaktivní ekologicko-přírodovědná "ŽIVOT STROMU A JEHO VÝZNAM V KRAJINĚ"