Úvod / Projekty / Regenerace a obnova vegetačních prvků v zámeckém parku v Lešné u Valašského Meziříčí

Regenerace a obnova vegetačních prvků v zámeckém parku v Lešné u Valašského Meziříčí

Dotační titul: Operační program životní prostředí (OPŽP) (prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny)
Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši 4.747.000 Kč včetně DPH.
Předpokládané datum zahájení provozu, pokud bude projekt schválen, je 1. 11. 2011
Žádost byla předložena na AOPK s termínem ukončení výzvy pro předkládání projektů do 30.6.2010.
Rozhodnutí o schválení či neschválení projektu lze očekávat v poslední čtvrtině roku 2010.

Stručný obsah projektu
Zámecký park v Lešné je nadregionálně historicky a dendrologicky cenný park. Regenerována bude celá plocha parku, který je součástí památkově chráněného objektu (rejstř. číslo ÚSKP 31698/8-270). Park je lokalizován poblíž centra obce Lešná, z většiny uvnitř zastavěného území. Jedná se o nejhodnotnější a nejrozsáhlejší soubor sídelní zeleně na území obce. Park a jeho tvář se vyvíjely v úzkém kontextu se světovým vývojem zahradního umění. Přestože zaujímá plochu pouze necelých 8 hektarů, je tedy plošně menší než srovnatelné parky v okolí (Kroměříž či Holešov), představuje cennou sbírku dřevin přesahující svým významem hranice regionu. Konceptuálně - svou konzistentní strukturou na nevelkém prostoru - tak tvoří i protipól výše zmíněných parků. Nabízí precizně promyšlené a projektované komorní prostředí malého krajinářského areálu.

S ohledem na charakter projektového záměru (regenerace rozpadajících se vegetačních prvků parku) byl zpracován nástin historie objektu. Prostor parku byl poprvé určen jako klidová zóna již zřejmě v období první poloviny 18. století. Dá se předpokládat, že v této době byla založena i zahrada, plnící v té době však spíše produkční funkce. Park byl založen na místě okrasné zahrady a hospodářského dvora zámku v polovině 19. století. Koncem osmdesátých let 19. století byl park kompletně přepracován do současné podoby anglického parku. V zámeckém areálu byla též zřízena zimní zahrada. Rozvoj parku poté pokračoval i v 20. století, kdy byly zřízeny dva rybníky a poté (z dnešního pohledu nevhodně) vysázen smrkový les pro chov bažantů. V této době byla hlavní kompozice a vnitřní architektura parku již dopracována, poté byly prováděny pouze udržovací a dolaďovací zásahy.

V době po konfiskaci (po 2. světové válce) dochází k pozvolnému úpadku a rozpadu hlavních strukturálních prvků parku. V 50. letech 20. století bylo v parku zřízeno školní hřiště, taneční parket a hřiště pro házenou. Park nebyl udržován, odstraňovány byly pouze následky živelných pohrom. V roce 1985 byla zpracována „Studie rekonstrukce zámeckého parku v Lešné“, na kterou navázalo zpracování projektové dokumentace „Sadové úpravy zámeckého parku v Lešné“. Projektovaný záměr byl částečně realizován, bohužel pouze podle tehdejších možností (čili s omezeným výběrem dřevin a nenásledováním směru vývoje parku definovaného v době jeho založení). Nástin vývoje objektu podává částečně i vysvětlení k relativně bohatému sortimentu dřevin. Aktuálně byla dendrologickým průzkumem potvrzena přítomnost 245 taxonů dřevin. Tento počet opravňuje zmiňovat zámecký park jako arboretum minimálně regionálního významu.

Z provedené analýzy stavu dřevinných vegetačních prvků vyplývá, že park má problémy především v obvodovém plášti, kde převažují stromy dospělého a dožívajícího věkového stádia. O v minulosti provedené dosadby nebylo náležitě pečováno, místy je nutno provést probírky a další ředění porostu, protože již dochází k setření historické kompozice parku. Probírky dosadeb včetně odstraňování přestárlých nebezpečných stromů byly navrženy vzhledem k průzkumem zjištěným výskytům chráněných druhů organismů. V projektu navržené dosadby si kladou za cíl stabilizaci porostního pláště a citlivé návraty cenných taxonů dřevin nebo již zaniklých předsadeb, skupin či dominant. Dále pak obnovu původně navržené architektury parku. Realizací projektu bude dosaženo celkové regenerace parku, která však přesto bude vyžadovat následnou výchovnou péči prováděnou vlastními silami žadatele (Muzeum regionu Valašsko).

Cíle projektu

(1) Zajištění dlouhodobé kompoziční a ekologické stability chráněného historického parku. Navržené opatření vychází z provedeného dendrologického průzkumu a odbornou firmou zpracovaného projektu obnovných zásahů a opírají se o zjištěné a v literatuře uvedené základní, historicky podmíněné stopy úprav. Realizací projektu dojde k zajištění kontinuity nabídky vhodných biotopů (starých stromů) pro chráněné druhy organismů, a to jak kvalitativní tak i z kvantitativního hlediska. Navržená opatření byla v rámci projektové dokumentace upravena dle provedených inventarizačních průzkumů rozšíření chráněných druhů rostlin a živočichů. Dosažení zmíněné komplexní stability chráněného parku se opírá o vysoký stupeň prostorové a věkové stratifikace vegetačních prvků, druhový výběr a původ množitelského materiálu, včetně ekologicky šetrné péče o narušené stromy zajišťující podmínky pro další existenci populací ohrožených organismů. Stárnoucí stromy tvoří nenahraditelnou prostorovou kostru historického parku a biotop řady ohrožených organizmů. Cílem je především zmírnit možné problémy vyvolávané rychlým a hromadným dožíváním stávajících kosterních stromů. Staré stromy utváří rozhodujícím způsobem současný estetický a funkční obraz parku a mají významný podíl na celkové biomase a biologické hodnotě objektu. Jde tedy o co nejdelší prodloužení smysluplné koexistence dožívající a následné generace stromů. Postupným stárnutím a v rámci tohoto projektu provedených výsadeb bude zajištěna kontinuita dostatečné nabídky stárnoucích stromů, které jsou nezbytné např. pro xylofágní brouky.

Podcíle:

1a) Prodloužení existence části dožívajících stromů - především zvýšením jejich odolnosti vůči vývratu a zlomu (např. odlehčení a vázání koruny).
1b) Vytvoření podmínek pro výsadbu nové generace stromů, tzn. především prostor s dostatkem světla a omezenou kořenovou konkurencí stávajících dřevin (navrženo v rámci projektu obnovných detailů).
1c) Výsadba nové generace dřevin, včetně důrazu na nutnost zachování stávající druhové bohatosti stromového souboru a pozic jednotlivých druhových souborů (nutných pro zajištění adekvátního estetického požitku hlavně v průhledech parkem).
1d) Zachování a rozvinutí hodnot stávajících dřevin mladé a střední generace z dříve provedených výsadeb prostřednictvím relevantních pěstebních opatření.
1e) Obnovení původní kompozice redukcí a pěstební výchovou dříve provedených zahušťujících dosadeb.
1f) Vytvoření podmínek pro provozní bezpečnost návštěvníků objektu.

(2)Druhým cílem projektu je vytvořit prostředí využitelné pro budování a posílení vztahu obyvatel obce a regionu (zejména dětí a mládeže) k parku jako přírodě blízkému biotopu.

Podcíle:

2a) Dosažení stability rekreační funkce území při zachování mimořádných přírodních a kulturních hodnot území.
2b) Využít jedinečnosti místa a podpořit informovanost a zájem obyvatel a návštěvníků parku (zejména dětí a mládeže) o ekologicky šetrnou péči o park a jeho ekologické funkce (z pohledu ekologické výchovy zaměřené na biologické funkce starých stromů v běžné kulturní krajině).

Cíle projektu

Celkový přínos:

Projekt primárně sleduje obnovení historické kompozice památkové chráněného parku. Realizací projektu dojde na dlouhodobém časovém horizontu k udržení a podpoření stávající biodiverzity parku, pomocí zajištění dostatečné nabídky sečí udržovaných travnatých ploch, vhodnou výškovou, plošnou a věkovou strukturou stromového porostu (obnovní výsadba bude dělena na udržení druhové diverzity dřevin v parku, včetně výsadeb podstatné části geograficky původních dřevin).

Dílčí přínosy:

(1) Obnova historické kompozice krajinářsky a dendrologicky hodnotného parku a jeho dřevinné druhové skladby založeného na začátku 19. století (krajinářské průhledy, dominanty solitérní i skupinové, kvetoucí keřové formace tvořené převážně azalkami) včetně jeho přírodě blízkých odpočinkových částí (obvodové pláště tvořené hlavně geograficky místními druhy dřevin – např. lípa, dub, jilm a habr).
(2) Zvýšení a dlouhodobé udržení biodiverzity v rámci parku. Zajištění stability všech etáží vegetačního krytu parku, se zřetelem na zajištění v budoucnu kontinuální nabídky starých stromů – prostorové kostry a nezbytného biotopu řady chráněných organizmů. Cílem je především zmírnit problémy vyvolávané rychlým a rozsáhlým dožíváním stávajících kosterních stromů, které mají rozhodující podíl na celkové biomase objektu (prodloužení koexistence dožívající a následné generace stromů).
(3) Opatření je realizováno z většiny uvnitř zastavěného území obce Lešná u Valašského Meziříčí a na území nemovité kulturní památky - zámek v Lešné s areálem (rejstř. číslo ÚSKP 31698/8-270). Regenerován bude nejrozsáhlejší komplex sídelní zeleně v obci, čímž dojde ke zvýšení a stabilizaci možnosti využití pro odpočinek a relaxaci.
(4) Z hlediska komplexnosti řešení záměr uceleně navrhuje opatření v zastavěném území v návaznosti na zpracovanou a schválenou dokumentaci – je řešen celý zámecký park.
(5) Z hlediska přiměřenosti nákladů byl rozpočet projektu stanoven na základě Ceníku AOPK ČR: Náklady obvyklých opatření, kapitoly Zeleň v intravilánu.
(6) Vytvoření prostředí využitelného pro budování a posílení vztahu obyvatel obce a regionu (zejména dětí a mládeže) k parku jako přírodě blízkému biotopu. Využitím jedinečnosti místa bude dosaženo zvýšení zájmu místních obyvatel a návštěvníků o šetrnou – ekologickou – péči ve výjimečně biologicky cenném území s vysokou kulturní hodnotou.

Další informace o projektu ke stažení:

Pěstební opatření - část A

Pěstební opatření - část B

Tisková zpráva/28.3.2011 - REGENERACE A OBNOVA PARKU LEŠNÁ U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ

Více informací je možné získat u Ing. Aleny Lysé, kastelánky zámku Lešná u Valašského Meziříčí.