Úvod / Projekty / Publikace „Valašské louky a pastviny“

Publikace „Valašské louky a pastviny“

Nositel: Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí a Muzeum regionu Valašsko, p.o.

Termín realizace: 2012-2013

Projekt: Multimediální publikace Valašské louky a pastviny - dědictví našich předků.

Podpora Zlínského kraje, krajský úřad, Odbor životního prostředí a zemědělství

Registrační číslo: PF04-12/112

Zaměření projektu: sazba a tisk neperiodické publikace, která bude sloužit jako informační a výukový materiál zaměřený na oblast environmentální výchovy

Cílem je vydat barevnou ca 100 stránkovou publikaci spolu s CD s multimediálními prvky přibližující tématiku neoddělitelného vztahu mezi člověkem a jeho činností a přírodou pastvin a luk. Zajistit přenos současného vědění o údržbě krajiny a zachování jejího přírodního bohatství – ochrana přírody není úkolem úředníků a aktivistů, ale místních obyvatel a jejich potomků.

1. Co je účelem publikace?

2. Komu je určena?

ad 1) • upozornit na fakt, že louky a pastviny jsou člověkem vytvořený biotop a bez jeho průběžně vkládané energie do obhospodařování zaniknou • poskytnout učitelům všech stupňů, lektorům, programovým pracovníkům a pracovníkům, kteří provádějí výchovu v ochraně přírody a tradic moderní výsledky odborného výzkumu na poli udržitelného rozvoje • představit proměnu krajiny na starých fotografiích a pohlednicích valašské krajiny, zachycují změny, které neustále kolem nás probíhají, jako paměť regionu • poskytnout praktické informace, jak přistupovat k péči o své louky a pastviny tak, aby zůstal zachovány jako přírodní a kulturní dědictví našich předků i do budoucna

ad 2) • všem příznivcům Valašska (ne a priori přírodovědcům a milovníkům přírody), publikace bude obsahovat čtivé popularizační texty a velké množství obrazových příloh

Valašsko je domovem velmi pestré a bohaté přírody. Toto vše je dědictví generací místních obyvatel. Péče o toto kulturně-přírodní dědictví je stále složitější. Počet obyvatel, kteří jej udržují, stále klesá. Nejmladší generace již nehospodaří.

Jestliže se krajina změní, změní se i druhové složení rostlin a živočichů. Největším problémem valašské krajiny je úpadek hospodaření – zarůstání a zalesňování nelesních ploch luk a pastvin a vymírání lučních a pastvinných druhů.

Připravovaná publikace přiblíží prostřednictvím interaktivních prvků prostředí pastvin a luk, včetně praktických odpovědí k péči a vztazích mezi živočichy, rostlinami a lidskou činností. Publikace bude shrnovat současné vědění o vzájemném neoddělitelném vztahu člověka a přírody luk a pastvina.

Na vydání publikace bude navazovat realizace lektorských programů, ekologických soutěží a projektů na školách a zvýšení povědomí o tomto problému mezi mladou generací.