Úvod / Projekty / Popis projektu EVVO

Popis projektu EVVO


Dotační titul: Operační program životní prostředí (OPŽP) (prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů,poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací
Celkové náklady projektu jsou ve výši 8.386.000 Kč včetně DPH.
Předpokládané datum zahájení provozu je 1. 9. 2011
Registrační list projektu byl vydán dne 30.6.2010

Popis projektu Muzeum regionu Valašsko je příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Svými environmentálními aktivitami muzeum významně posílí a obohatí síť středisek ekologické výchovy a ekoporaden ve Zlínském kraji, neboť se zaměří i na cílové skupiny a programy, které nejsou dostatečně středisky ekologické výchovy rozvíjeny (geologie, paleontologie, entomologie, astronomie, ekologie města, parková zeleň, propojení ekologie a historie). Zároveň přinese možnost využití rozsáhlých přírodovědných sbírek, neboť přírodovědné pracoviště funguje od 60. let minulého století a za dobu své činnosti zpracovalo mnoho informací, dat a podkladů vhodných a využitelných pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO).

V rámci předkládaného projektu dojde k vybudování jedinečného odborného zázemí pro EVVO s udržitelnou kapacitou týmu pracovníků, a to na poměrně velkém území Zlínského kraje. Pro účely projektu budou v jednotlivých objektech muzea použity vhodné části budov, které budou upraveny a vybaveny environmentálními (přírodovědeckými a ekologickými) expozicemi nebo pomůckami pro environmentální vzdělávání a praktické environmentální programy a přednášky.

Environmentální expozice, výstavy a programy konané uvnitř budov budou účelně propojeny s aktivitami probíhajícími mimo budovy (exkurze a programy v terénu; akce v rámci vybudovaných naučných stezek). Aktivity v budově budou orientovány na témata, jež není možné z mnoha důvodů realizovat v terénu (omezená přítomnost přírodnin, složitost jevů, časová náročnost apod.). Účastníci programů získají potřebné znalosti, které budou moci dále využívat a rozvíjet při terénních programech či ve školní výuce. Všechna pracoviště budou usilovat o šetrný environmentální provoz, budou realizovat a prezentovat dostupné přístupy a technologie. Součástí projektu je i příprava, zpracování a projekce vlastních výukových materiálů zaměřených na problematiku vztahu a vzájemného ovlivňování moderního člověka a okolní přírody (ochrana přírody a životního prostředí, environmentální výchovu a udržitelný rozvoj). Materiály budou využity v rámci výukových programů i pro další práci žáků a pedagogů ve školách či střediscích ekologické výchovy.

Projekt přispěje ke zvýšení povědomí veřejnosti o jak oboustranně prospěšných vztazích obyvatel valašského regionu a okolní přírody, tak i negativních zpětných vazbách, včetně jejich popisu, vysvětlení a cestách k možné nápravě.

Objekty muzea, kde proběhnou úpravy a vzniknou environmentální střediska:
zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – informační centrum a multifunkční sál zámek Vsetín - multifunkční sál, naučná stezka v zámeckém parku a Panské zahradě, expozice „Příroda hrou“ v zámecké věži zámek Lešná u Valašského Meziříčí - multifunkční sál, naučná stezka v zámeckém parku, interaktivní expozice v zámku Lešná hvězdárna Vsetín – naučná stezka a multifunkční sál

Projekt environmentální výchovy (EVVO) budou v rámci Muzea regionu Valašsko zajišťovat dvě odborná oddělení – Přírodovědné oddělení a Hvězdárna Vsetín.

Cíle projektu
(i) Vybudovat v objektech Muzea regionu Valašsko novou a stabilní síť environmentálních středisek s různým zaměřením ve vazbě na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji. Vytvořit odpovídající technické a didaktické zázemí. Vytvořit a zpracovat materiály a interaktivní multimediální prvky pro EVVO.

(ii) Prostřednictvím vybudovaných středisek rozšířit na území Zlínského kraje sít pracovišť pro EVVO: poutavě sdělovat důležitá témata, prezentovat v multimediálních učebnách problematiku ochrany životního prostředí v místě bydliště a Zlínském kraji, v ČR i v globálních souvislostech. Orientovat se na školní a předškolní mládež, rodiny s dětmi, na širokou a odbornou veřejnost. Zapojit se do sítě středisek ekologické výchovy a ekoporaden ve Zlínském kraji a do projektů nevládních organizací.

(iii) Zajistit mediální popularizaci činnosti muzea a EVVO, publicitu průběhu a výsledků projektu.