Úvod / Projekty / Muzeum budoucnosti Vsetín

Muzeum budoucnosti Vsetín


Stručný popis projektu Muzeum budoucnosti Vsetín Hlavním cílem projektu, který v případě úspěchu bude 100% financovaný ze zdrojů EU a státního rozpočtu (85% EU - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, 15 % MŠMT), je vybudování návštěvnického centra popularizace, propagace a medializace vědy a techniky v prostorách zámku Vsetín (Zlínský kraj), které bude působit pod názvem Muzeum budoucnosti Vsetín. Žadatel je Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace. Návštěvnické centrum vznikne transformací klasického „kamenného muzea“ na atraktivní, edukativní, interaktivní a zážitkové návštěvnické centrum se zaměřením na přírodní a fyzikální jevy určené pro děti a mládež (včetně nadaných dětí a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami), rodiny s dětmi a další návštěvníky. Žádost byla předložena na MŠMT s termínem ukončení výzvy pro předkládání projektů do 30.6.2010. Rozhodnutí o schválení či neschválení projektu lze očekávat na počátku roku 2011.

Hlavní výhodou projektu je kreativní a atraktivní prostředí zámku, silný a stabilní zřizovatel (Zlínský kraj), který zajišťuje financování provozu, síť spolupracujících subjektů, kteří spolu garantují odborné zaměření projektu. Dále provázání vědy a techniky s tématikou udržitelného rozvoje (kontextové učení) a provázání s vývojem vědy a techniky, s průmyslovou tradicí Zlínského regionu a průmyslovou tradicí Vsetína (učení se z minulosti – kořeny vědy a techniky). Silnou stránkou žadatele jsou také mnohaleté zkušenosti s popularizací jako muzeum (zaměřené na přírodní, technické a společenské vědy) a jako hvězdárna (zaměřená na astronomii a meteorologii).

Investiční náklady tvoří stavební úpravy a modernizace zámku Vsetín (je kulturní památkou) a vytvoření interaktivních a atraktivních expozic. Celkový rozpočet je 150 mil. Kč včetně DPH. Rekonstruovaná podlažní plocha činí 4 634 m2. Minimální počet návštěvníků bude 35 tisíc ročně.

Jednotlivé expozice (odborné zaměření projektu) jsou navrženy tak, aby se navzájem doplňovaly a podněcovaly zájem o vědu a techniku (a vysvětlovaly příslušné přírodní a fyzikální jevy) různými cestami a způsobem přiměřeným zájmům a věku dětí, mládeže (hlavní cílová skupina) a návštěvníků:

  1. V expozici „Věda a technika je zábava (učení se hrou)“ budou vybrané vědní obory (fyzika, chemie, matematika, biologie, optika) a s nimi související přírodní a fyzikální jevy představeny zábavnou formou. Úkolem je pomocí exponátů a modelů vyvrátit názor části populace, že věda a přírodovědné obory jsou „nudné“. Část exponátů vážící se k tomuto tématu bude umístěna v ostatních expozicích i dalších prostorách Muzea budoucnosti.

  2. Expozice „Věda, technika a udržitelný rozvoj (kontextové učení)“ bude napomáhat k odstraňování „mýtů“, že věda a technika je nesrozumitelná, že ničí životní prostředí atd. Pracovníci Muzea regionu Valašsko se popularizací přírodovědy a udržitelného rozvoje, popularizací astronomie, meteorologie a souvisejících věd dlouhodobě zabývají. Věda a technika bude představena jako prostředek pro udržitelný rozvoj území (udržitelná doprava, udržitelná energetika, architektura). V potřebných souvislostech budou vysvětlovány jednotlivé přírodní jevy a fyzikální jevy (například pomocí systému „Věda na kouli“ nebo v připravovaném planetáriu).

  3. Úkolem expozice „Kořeny vědy a techniky (učení se z minulosti)“ bude čelit názoru části populace, že věda a technika je neatraktivní, nepopulární a nemá u nás tradici nebo kořeny. Pro část populace může prostředí zámku s historickými interiéry a vhodnými exponáty působit jako most ke vědě a technice. Může podnítit zájem i tam, kde by to jinými cestami bylo jen obtížně realizovatelné. Zájem o vědu a techniku bude podněcován pomocí osobností z historie (vynálezci, inovátoři, podnikatelé, osobnosti mající vztah k zámku Vsetín) a konkrétních vynálezů jejich doby, pomocí představení průmyslové a technické tradice regionu a Zlínského kraje, pomocí modelů technických památek, modelů vojenské techniky atd.

  4. V expozici „Věda, technika a fantazie (učení se z budoucnosti)“ je hlavním prvkem učení se z budoucnosti - historie a vývoj futurologie (prognostiky), včetně zajímavých přínosů (inspirací) pro rozvoj lidstva, ale i kuriózních omylů. Věda a technika je představována jako obor, kde kreativní myšlení, podnikavost a fantazie hrají nejvýznamnější roli.

Odborné zaměření projektu je koncipováno tak, aby v maximálně možné míře s využitím silných stránek žadatele, zřizovatele (Zlínský kraj) a spolupracujících subjektů (město Vsetín, Univerzita Palackého Olomouc, Jihočeská univerzita - Přírodovědecká fakulta, Biologické centrum AV ČR v Českých Budějovicích, Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, Společnost pro komunitní práci, ALCEDO – středisko volného času Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj a další) vytvořilo podmínky pro podněcování zájmu dětí a mládeže o přírodní a technické obory.

Projekt naplňuje hlavní i specifické cíle výzvy 1.3 OP VaVPI (shrnutí cílů projektu, kterými jsou):

a) Zajistit rozvoj návštěvnického centra: Po vybudování centra pokračovat ve vytváření vhodného prostředí (zázemí, podmínky) pro aktivity směřující ke zvyšování zájmu mladé generace o přírodní a technické obory.

b) Podnítit zájem o vědu a techniku: Zpřístupnit problematiku vědy, výzkumu a techniky co nejširšímu počtu potenciálních zájemců, zejména dětem a mládeži, a to populární a zajímavou formou.

c) Přispět k růstu počtu studentů: Posílit příznivé podmínky pro růst počtu studentů přírodovědných a technických oborů na středních odborných, vyšších odborných a vysokých školách.

d) Posilovat spolupráci a síťování: Vytvořit podmínky pro posílení spolupráce se vzdělávacími a výzkumnými organizacemi v rámci ČR a s dalšími institucemi působící v oblasti vědy, techniky a navazující praxe s vazbou na odborné kapacity pro kvalifikovanou formu popularizace.

e) Posilovat spolupráci s obdobnými centry: Vytvořit vhodné podmínky pro spolupráci mezi centry popularizace v rámci ČR (existuje memorandum s připravovanými centry v Olomouci, Lanškrouně a Rapotíně).

f) Zvýšit návštěvnost regionu: Přilákáním co nejširšího počtu potenciálních zájemců o vědu a techniku a zvýšit návštěvnost regionu.

Další informace o projektu ke stažení:

Projektová žádost

Studie stavby

Videoreportáž TV Beskyd

Více informací je možné získat u Ing. Milana Půčka, PhD., ředitele Muzea regionu Valašsko.