Úvod / Projekty / Mikroprojekt „Vzpomínky zmizelé v čase - historická paměť měst Valašské Meziříčí a Čadca ve starých fotografiích"

Mikroprojekt „Vzpomínky zmizelé v čase - historická paměť měst Valašské Meziříčí a Čadca ve starých fotografiích"

Mikroprojekt „Vzpomínky zmizelé v čase - historická paměť měst Valašské Meziříčí a Čadca ve starých fotografiích" se zaměřuje na širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména seniorů. Jeho záměrem je zachytit mizející podobu měst Valašské Meziříčí a Čadca a posílení vztahu k místu, kde žijeme, prostřednictvím prožitku historické paměti. Cenným přínosem projektu je i vzájemná výměna zkušeností a informací mezi partnerskými městy. Důležitým dokladem historické paměti města jsou dobové snímky a fotografie, zachycující každodenní realitu života v prostředí proměňujícím se v čase. Významným zdrojem informací jsou osobní vzpomínky a prožitky starší generace a pamětníků, s jejichž odchodem však nenávratně mizí. Úkolem projektu je tedy shromáždit reprezentativní vzorek dosud nezveřejněných historických snímků, zachycující postupné proměny obou měst.

Záměrem projektu „Vzpomínky zmizelé v čase“ je probudit v obyvatelích obou partnerských měst prostřednictvím zde žijících seniorů zájem o místo, ve kterém žijí, posílit v nich pocit sounáležitosti k rodnému regionu i kulturní a historické povědomí, které je třeba neustále zvyšovat.

Záměr bude realizován jak ve Valašském Meziříčí, tak v přeshraničním partnerském městě Čadca. Movité kulturní dědictví je spolu s přírodním a krajinným rázem a nemovitým kulturním dědictvím hodnotou, která v mnohém příznivě ovlivňuje život společnosti. Jeho prostřednictvím se z generace na generaci přenášejí materiální i duchovní hodnoty, vytvořené za celou existenci lidstva, je zdrojem vzdělanosti a kultivovanosti občanů, napomáhá vytváření jejich sounáležitosti s obcemi, regionem i státem, spoluvytváří pozitivní obraz České republiky v zahraničí a naopak. Společný projekt se významně podílí i na ekonomice České a Slovenské republiky, protože – spolu s přírodním a krajinným rázem a nemovitým kulturním dědictvím – představuje základní podmínku socioekonomické kontinuity a prosperity tzv. turistického průmyslu.

Reprezentativním výstupem projektu se stane jednak fotografická výstava představující historické snímky s novým snímkem téže lokality a příběhem, případně vysvětlením proběhlých změn. Druhým výstupem bude vydání dvoujazyčné brožury, shrnující danou problematiku v podobě vybraných historických snímků s rozšířeným popisem zaznamenaných změn a událostí, které se k danému místu vztahují. Veřejnost i zapojení senioři budou o průběžných výsledcích projektu informováni a sami budou aktivně přispívat ze svých vzpomínek a zkušeností prostřednictvím besed, jakýchsi „čajů o páté“. Besedy budou tématizované, představí jednotlivá zákoutí, ulice, objekty i události, zmizelá místní jména či tradice. Pro obě zapojená partnerská města bude mít projekt přínos v oblasti prohloubení kulturního a historického povědomí o městě, ve kterém žijí, zapojení senioři dostanou příležitost předvést své schopnosti ve fázi terénních průzkumů v rámci shromažďování informací. Výsledek projektu by měl vést k podpoře uvědomění si kulturní sounáležitosti k danému regionu a místu, kde žijeme.

Společným výstupem tohoto projektu je pro žadatele i přeshraničního partnera zachycení mizející historické paměti regionu, jehož výsledkem bude souhrn nashromážděných materiálů k přípravě brožury, besed a výstavy. To povede k dosažení hlavního cíle projektu, kterým je vytvoření a rozvinutí spolupráce zapojených subjektů prostřednictvím realizace společného tématu zabývajícího se zvýšením povědomí kulturní sounáležitosti s rodným krajem na obou stranách hranice. Realizací projektu dojde k prohloubení přeshraniční spolupráce v oblasti kulturního a historického vývoje, a to především možností navázat na tento projekt další společné kulturní aktivity obou partnerských měst. Realizací projektu bude podpořen kulturní, společenský a hospodářský rozvoj přeshraničního regionu. Výhodná poloha obou partnerských měst v blízkosti hranic pak vzájemnou akci podporuje. V neposlední řadě všichni partneři využijí výsledků a výstupů k propagaci svého města a kultury.

Základní demografické a geografické údaje, statistické údaje, oblasti dopadu Záměrem projektu „Vzpomínky zmizelé v čase“ je probudit v obyvatelích obou partnerských měst prostřednictvím zde žijících seniorů zájem o místo, ve kterém žijí, posílit v nich pocit sounáležitosti k rodnému regionu, kulturní a historické povědomí, které je třeba neustále zvyšovat. Dalším cílem tohoto projektu je podpora společných a kulturních aktivit, především na poli komunitního setkávání seniorů a široké veřejnosti. Záměr bude realizován jak ve Valašském Meziříčí, tak v přeshraničním partnerském městě Čadca. Movité kulturní dědictví je spolu s přírodním a krajinným rázem a nemovitým kulturním dědictvím hodnotou, která v mnohém příznivě ovlivňuje život společnosti. Jeho prostřednictvím se z generace na generaci přenášejí materiální i duchovní hodnoty, vytvořené za celou existenci lidstva, je zdrojem vzdělanosti a kultivovanosti občanů, napomáhá vytváření jejich sounáležitosti s obcemi, regionem i státem, spoluvytváří pozitivní obraz České republiky v zahraničí a naopak. Společný projekt se významně podílí i na ekonomice České a Slovenské republiky, protože – spolu s přírodním a krajinným rázem a nemovitým kulturním dědictvím – představuje základní podmínku socioekonomické kontinuity a prosperity tzv. turistického průmyslu. Záměr bude realizován ve Valašském Meziříčí a Čadci, partnerem je Kulturní zařízení Val. Meziříčí a přeshraničním partnerem je město Čadca. Realizací projektu dojde k podpoře a zvýšení sounáležitosti k rodnému regionu, posílení kulturního a historického povědomí v obou městech díky shromáždění historických snímků a jejich současné podobě a také informační kampani jak ve Valašském Meziříčí, tak v partnerském městě Čadca (dvojjazyčná brožura a putovní panelová výstava).

Očekávané výstupy a výsledky mikroprojektu Projekt je partnerským záměrem měst Valašské Meziříčí a Čadce v oblasti kulturní činnosti a zvyšování povědomí o kulturní sounáležitosti k místu, kde žijeme. Jedním z výsledků projektu je také prohloubení vzájemné trvalé spolupráce obou měst a jejich obyvatel. Očekávaným výsledkem projektu je podpora a rozvoj kulturní sounáležitosti a uvědomění si staletí trvajícího procesu vývoje obou partnerských urbánních celků. Realizací projektu dojde k obohacení kulturního života ve Valašském Meziříčí o nové přeshraniční setkání, které se uskuteční na půdě obou partnerských měst. Důraz při realizaci projektu je kladen na podporu začlenění seniorů do aktivního kulturního a společenského života a jejich uvědomění si nepostradatelné role v dnešní společnosti. Výstupem projektu se stane jednak fotografická výstava představující historické snímky s novým snímkem téže lokality a příběhem, případně vysvětlením proběhlých změn. Dalším výstupem bude vydání dvoujazyčné brožury shrnující danou problematiku v podobě vybraných historických snímků s rozšířeným popisem zaznamenaných změn a událostí, které se k danému místu vztahují. Veřejnost i zapojení senioři budou o průběžných výsledcích projektu informováni a aktivně zapojeni prostřednictvím besed, jakýchsi „čajů o páté“. Besedy budou tématizované, představí jednotlivá zákoutí, ulice, zmizelé sochy, objekty i události, zmizelá místní jména či tradice. I ostatní účastníky promítané snímky inspirují k vyprávění, vzpomínkám na osobnosti, události, které se odehrály v partnerských městech a okolí. Mohou pomoci doplnit původní popisky fotografií, lokalizovat neznámé záběry zdejších ulic a doplnit další informace. Získávají se tak cenné poznatky, které průběžně nenávratně mizí s odcházejícími pamětníky. Zaznamenané znalosti budou o to cennější, že data získaná v průběhu realizace projektu vhodně doplní informace, které v archivních pramenech chybí, a sice osobní zkušenosti, vzpomínky a prožitky vážící se k danému místu a času. S odchodem nejstarších členů společnosti jejich cenné vzpomínky přispívající k poznání historie totiž nenávratně mizí. Celá akce se zaměřuje na širokou veřejnost všech věkových skupin, návštěvníky besed budou i mladí lidé, kteří mohou své aktuální životní prožitky konfrontovat se staršími generacemi a všechny věkové skupiny se tak mohou od sebe navzájem učit. Prostřednictvím tohoto projektu se senioři zapojí do aktivního společenského života města a prokáží svou nepostradatelnost při přípravě výstupů projektu. Projekt jim zároveň nabídne atraktivní a aktivní možnost trávení volného času jako vhodnější alternativu ke klasickým (mnohdy nevhodným) komerčním nabídkám zaměřených na tuto cílovou skupinu. Informační kampaň o výstavě bude probíhat formou výlepu plakátů, rozesíláním pozvánek a formou tiskové zprávy na webových stránkách všech subjektů zapojených do přeshraniční spolupráce.

Hlavní cíl mikroprojektu Hlavním cílem mikroprojektu je rozvinout spolupráci zapojených subjektů prostřednictvím realizace společného tématu zabývajícího se zvýšením povědomí kulturní sounáležitosti s rodným krajem na obou stranách hranice. Realizací projektu dojde k prohloubení přeshraniční spolupráce v oblasti kulturního a historického vývoje, a to především možností navázat na tento projekt další společné kulturní aktivity obou partnerských měst. Prostřednictvím spolupráce dojde k posílení překonávání bariér a k posílení porozumění mezi seniory a mladšími generacemi a mezi seniory navzájem na obou stranách hranice včetně navazování nových přátelství. Realizací projektu bude podpořen kulturní, společenský a hospodářský rozvoj přeshraničního regionu.

Název aktivity, termín realizace a popis aktivity

1. Činnost projektového týmu (řízení projektu) 3. 3. 2014 – 30.9. 2014
Tato aktivita bude probíhat po celou dobu realizace projektu. Složení projektového týmu je uvedeno v odstavci "Podrobný popis organizačního zajištění mikroprojektu". Společný česko - slovenský projektový tým bude zajišťovat administraci projektu a jeho úspěšnou realizaci. Komunikace uvnitř projektového týmu bude probíhat elektronickou formou, telefonicky a pracovními poradami projektového týmu. Jsou naplánována 2 přípravná setkání (1x v Čadci, 1x ve Val. Meziříčí), kterých se zúčastní členové projektového týmu z obou stran hranice, případně dle potřeby další zapojené subjekty. Tato setkání nejsou nárokována v rozpočtu, budou zajištěny vlastními zdroji. Pro technické zajištění projektu je nutné využít služeb externích dodavatelů v obou zemích (historik a dokumentarista). Tyto odborné pozice spočívají v práci ve fotoarchivu, v terénu, v účasti na besedách, ve vlastní přípravě na tyto besedy, v přípravě brožury a výstavy a v péči a přípravě programu pro zahraniční návštěvu. Činnosti nebudou zabezpečovány přímo zaměstnanci partnerů (jedná se o odborné pozice), ale budou činnost historika a dokumentaristy koordinovat a spolupracovat s nimi. Nejdříve proběhne informativní schůzka účastníků projektu z obou partnerských měst, dojde k přípravě podkladů historiky a dokumentaristy z Valašského Meziříčí ke zpracování projektu (výběr fotografií, vytipování lokalit, oslovení a spolupráce s pamětníky) ve Valašském Meziříčí, sumarizace a zpracování získaných poznatků odbornými garanty ve spolupráci s pamětníky. Dojde k výjezdům historiků a dokumentaristů z Valašského Meziříčí do partnerské Čadce a naopak za účelem studia archivních pramenů a získávání potřebných informací ke zpracování výstupů projektu, sumarizace a zpracování získaných poznatků s pamětníky. Realizace besed pro seniory a širokou veřejnost na základě materiálů (čaje o páté), cca 3x v prostorách Muzea regionu Valašsko v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí a stejně tak proběhnou setkání v Čadci, kdy se předpokládá i aktivní zapojení všech přítomných. Příprava a realizace putovní panelové výstavy představující nejzajímavější získané poznatky v prostorách zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, která bude zahájena slavnostní vernisáží ve Valašském Meziříčí začátkem září 2014. Poté bude výstava přemístěna do Čadce a následně i na jiná místa, jak je popsáno v udržitelnosti projektu. Bude probíhat příprava a realizace dvoujazyčné brožury (cca 80 stran, formát B6, nákladem 1 000 kusů) shrnující získané poznatky formou historických snímků s rozšiřujícím popiskem zaznamenávajícím zajímavosti z minulosti daného místa v konfrontaci se současným stavem. Doprovodný program projektu představuje výjezd účastníků projektu do partnerského města za účelem seznámení se s jeho historií, současnou podobou a na vernisáž a následně na zajištění převezení výstavy do Čadce.

2. Tvorba a distribuce plakátů a pozvánek na výstavu a příprava a realizace putovní panelové výstavy 3. 3. 2014 – 30. 6. 2014
Společná příprava těchto podkladů spočívá v získání základních informací pro výstavu a všech zapojených subjektech. Následně budou tyto informace předány grafikovi, jehož návrhy pak budou připomínkovány oběma městy. Z těchto bude společně vybrána finální podoba plakátů a pozvánek, které budou následně vylepeny a distribuovány. Příprava a realizace putovní panelové výstavy bude probíhat ve spolupráci všech zapojených subjektů a bude zachycovat nejzajímavější získané poznatky z Valašského Meziříčí a Čadce. Vernisáž bude uskutečněna v prostorách zámku Kinských ve Valašském Meziříčí a poté bude výstava přemístěna do Čadce.

3. Tvorba a distribuce brožur 3. 3. 2014 – 31. 7. 2014
Společná příprava bude spočívat v připomínkování shromážděného materiálu. Dále budou partneři vzájemně spolupracovat na tvorbě brožury informující o zachycené historické paměti obou partnerských měst. Následně budou tyto informace předány grafikovi, jehož návrhy pak budou připomínkovány oběma městy. Z těchto bude společně vybrána finální podoba brožury, která bude rozdělena mezi partnery a prostřednictvím jejich informačních center dále distribuována mezi obyvatele a návštěvníky obou měst. Je nutné, aby náplň a obsah vydané publikace splňovaly odborná kritéria, přestože bude v drtivé většině věnován laické veřejnosti. Obsah musí uspokojit nejen odborníky, ale musí být srozumitelný a zajímavý i pro běžné čtenáře. Obsah přinese překvapující, zajímavé informace a zkušenosti, bude bavit a přitom podněcovat k přemýšlení a pochopení historických i přírodních dějů, jejich příčin, souvislostí i důsledků.

4. Publicita projektu 3. 3. 2014 – 30. 9. 2014
Publicitu projektu budou společně zajišťovat všichni partneři projektu. Podklady pro tiskové zprávy a další informace o projektu budou připravovat společně projektoví manažeři obou měst. Tyto informace pak budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách všech partnerů, stejně jako tiskové zprávy. Společná bude také příprava podkladů pro další prvky povinné publicity, jako informování o projektu při konání besed a výstavy – bannery (roll – up) budou pořízeny na obou stranách spolupráce.

Koordinátor:
Mgr. Ivana Ostřanská, historik Muzea regionu Valašsko, p. o.
Mgr. Bohdana Orlová, programový pracovník, dokumentátor Muzea regionu valašsko, p. o.