Prohlížíte si starou verzi webových stránek Muzea Regionu Valašsko ve Vsetíně. Jejich aktuální podobu naleznete na adrese www.muzeumvalassko.cz.

Starý web byl funkční přibližně do konce roku 2008, na jaře 2009 došlo ke změně. Původní obsah jsme se rozhodli "zakonzervovat" a vystavit na adrese stare.muzeumvalassko.cz.

 
 
 
 
 
 
 
 
Zámecký park Valašské Meziříčí - grant EVVO

Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí a Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně zahajují projekt
Zámecký park ve Valašském Meziříčí - městský park jako přírodě blízký biotop.

               [více o projektu...]                 [soutěžní témata...]                  [kontakt...]          

Městský park představuje poslední plošně rozsáhlejší přírodě blízký biotop v katastru města Valašské Meziříčí (vyjma okolní připojené obce). Unikátní je vysoká hustota mladých, ale i osluněných starých a odumírajících stromů, které představují biotop nutný pro existenci mnoha ohrožených druhů hub a živočichů. Dříve staré stromy běžně rostly v alejích kolem cest, na hrázích rybníků a ve volné krajině. Intenzifikací péče o krajinu a z bezpečnostních důvodů byly staré stromy „obnoveny“, čímž došlo k poklesu rozšíření mnoha druhů vázaných na tento typ biotopu. V době intenzivního lesního hospodaření park v současnosti zastupuje biologické funkce „přirozeného řídkého lesa se starými stromy“. Park je lokalizován uprostřed obytné zástavby a průmyslových objektů a je často navštěvován širokou veřejností. Vzhledem k chybějící informovanosti (popisky, panely, informační letáky) klesá obecné povědomí o jeho biologických funkcích a významu pro přežití ohrožených druhů.

 

 
  
   

Projekt je finančně podpořen grantem PF 03-08 Podprogram pro rozvoj EVVO Zlínského kraje.

 

Powered by Synapse